AK 47 Düsseldorf
AZ Aachen
Kulturausbesserungswerk – Leverkusen
AZ Mülheim
AZ Wuppertal
AZ Köln
Druckluft Oberhausen
Hinterhof-Linkes Zentrum Düsseldorf
Mustermensch e.V. – Duisburg
Sonic Ballroom
Selbstverwaltete Kulturzentren & Kulturvereine ohne Raum
Freiräume für Bewegung Düsseldorf